Báo cáo Tài chính đôi khi làm bạn rối? Vậy Thuyết minh báo cáo tài chính thì sao?

Thuyết minh Báo cáo tài chính: là tài liệu được đọc cùng với các báo cáo trước đó trong Bộ Báo cáo tài chính. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn về một khoản mục hay những vấn đề mà họ quan tâm đến Doanh nghiệp.
Continue reading